default logo

Notulen ledenvergadering 10 maart 2015

Notulen 25e Algemene Ledenvergadering van de Natuurwerkgroep Ameland
op dinsdag 10 maart 2015 in Dorpshuis ‘t Camminghahuus te Ballum.

Aanwezig:
Het volledige bestuur (Johan Krol , Aukje de Boer, Hetty Hospes van Rijn, Yde Zijlstra en Jan de Jong). Voor de presentatie over Vogelbescherming Nederland was mevrouw Andrea Kuiper-Vos aanwezig. Verder waren er nog 13 leden.

1. Opening en welkom:
Johan Krol heet allen welkom en met name Andrea Kuiper voor haar presentatie over Vogelbescherming Nederland. Aangezien dit onze 25e vergadering is, heeft Aukje voor een extra traktatie gezorgd.
2. Ingekomen stukken en mededelingen:
– Helaas zijn er op deze avond verschillende andere vergaderingen, w.o. de Juttersvereniging.
– We hebben momenteel 91 leden
– 12 leden hebben zich afgemeld voor de vergadering
– 2 leden hebben hun lidmaatschap opgezegd
– 1 lid heeft zich aangemeld
– Verschillende leden hebben alsnog een machtiging voor automatische betaling afgegeven
– Er is een roofvogelinventarisatie ontvangen van Johan Krol en Jan de Jong
– Zienswijzen zijn ingediend voor:
– Omgevingsvergunning en Ontwerpverklaring van geen bedenkingen Zonnepark Ameland
– Vergunningaanvraag Natuurbeschermingswet 1998, reconstructie veerdam Ameland (Duinen Ameland, Waddenzee)
– Ontwerp Programma Aanpak Stikstof
3. Notulen vorige vergadering:
Een ieder heeft de notulen thuis ontvangen. Er waren geen vragen over, zodat de notulen zijn goedgekeurd. Alle punten worden verder in de vergadering besproken.
4. Financieel Jaarverslag 2014 en Begroting 2015
De penningmeester (Hetty Hospes van Rijn) geeft aan dat inmiddels alle zaken betreffende Rabobank en Kamer van Koophandel geregeld zijn.
Financieel Jaarverslag 2014
De leden van de kascommissie (Anton Horn, Desiree Zwarts en Joke Eigenraam) hebben per mail hun verklaring over 2013 en 2014 afgegeven. Gezien het geringe positieve saldo voor 2013 en de goedkeuring voor 2014 stellen zij voor de penningmeester voor beide jaren te dechargeren. De vergadering dechargeert hierop de penningmeester voor de jaren 2013 en 2014.
De penningmeester legt uit dat de (kleine) verschillen in voorgaande jaren te maken hebben met het boekjaar van de ontvangen rente. Een overzicht van de verschillen is bij het bestuur bekend. Vanaf 2015 zal het kassysteem worden gehanteerd,waarbij de rente wordt geboekt in het ontvangende (volgende) jaar.
Begroting 2015
De begroting sluit op een negatief saldo, dat wordt veroorzaakt door de nieuwe website. Er zijn echter voldoende middelen op de spaarrekening. Begroting wordt goedgekeurd.
Kascommissie
Anton Horn en Desiree Zwarts hebben twee jaar de kas gecontroleerd en treden af. Joke Eigenraam blijft. Als nieuw kascommissielid wordt Yme Brijker welkom geheten.

5. Bestuursverkiezing
Johan Krol en Jan de Jong treden dit jaar reglementair af en worden opnieuw voor 4 jaar benoemd.
Er zijn geen nieuwe bestuursleden aangemeld, zodat het bestuur beperkt blijft tot 5 personen. Op de nieuwe website zal nog een oproep worden geplaatst (Actie 1).
6. Presentatie en toelichting Website Natuurwerkgroep.
Een website geeft het bestuur de mogelijkheden om sneller en transparanter met de leden te communiceren. Ook zijn er mogelijkheden voor discussie. Het bleek moeilijk om voor acceptabele kosten iemand te vinden, die voor de Werkgroep een website zou willen maken. Uiteindelijk heeft Hetty Hospes voor geringe kosten een eerste ontwerp gemaakt dat wordt gepresenteerd. Dit voorstel is nog niet online. De vergadering was zeer content met dit voorstel, waar nog “waarnemingen en activiteiten” aan kunnen worden toegevoegd.
Via Nieuwsbrieven per mail zullen te zijner tijd de leden op de hoogte worden gebracht van nieuwe ontwikkelingen op de website.
7. Jaaroverzicht 2014
In een bijlage heeft het bestuur van zo’n 10 activiteiten een korte samenvatting gegeven. Over de volgende punten wordt nog nader gesproken:
3. Verbeteren voedselecologie binnenduinrand
Hiertoe is een aanvraag bij het Waddenfonds ingediend. We streven om 10 à 20 ha binnenduinrand ten zuiden van de Lange Duinen in te zaaien t.b.v. voedselvoorziening voor zangvogels, Blauwe Kiekendief en Velduil. Momenteel is er slechts 1 ha van een particulier beschikbaar. Er worden binnenkort gesprekken gevoerd met SBB.
4. Onderzoek MTB – route
Om duidelijke afspraken, ook over de handhaving, te kunnen maken zullen de MTB ‘ers zich moeten verenigen. De MTB’ers zijn echter niet enthousiast over de voorgestelde route Nes – Buren via bestaande paden. In de vergadering wordt aangegeven dat de route rond de vuurtoren al semie – permanent is; hier is al een pad van 3m breed. Ook excursies van het Natuurcentrum worden soms belemmerd. We wachten nog even af.
5. Zonnepark Ameland
Er is al een wal van plagsel opgeworpen, dat wordt beschouwd als een vernietiging van het landschap.
6. Near Shore windmolenpark
We blijven attent op de ontwikkelingen
7. Dijkverzwaring Ameland
Er komt nog een publieksavond. In de nieuwe duiker (Ballumerbocht) komt een vistrap.
8. Klimaatbuffer Feugelpôlle
Het streven is om hier altijd een buitendijkse kwelder te behouden. De afbreekbare kratjes zijn inmiddels verwijderd.
9. Ontwatering Hagedoornveld
In de vergadering wordt aangegeven dat de buis door de Deltakering onder het zand nog steeds aanwezig is.
10. Beheersoverleggroep
Heeft geen juridische status, maar er wordt gedacht om deze groep als begeleidingscommissie in het kader van Beheersplan Natura 2000 een duidelijker rol te geven. Maar of zij ook beslissingsbevoegdheid krijgen is maar de vraag?
8. Doelstelling Natuurwerkgroep en Activiteitenplan 2015
Er zijn over de voorstellen geen vragen, zodat dezen kunnen worden opgenomen in de website. In de website zal het bestuur de leden nogmaals vragen om een reactie (Actie 2).

Het is belangrijk dat het bestuur zo vroeg mogelijk op de hoogte is van nieuwe ontwikkelingen op Ameland. Er kan dan zo nodig tijdig actie worden genomen. De leden worden dan ook gevraagd dit door te geven (Actie 3).
9. Rondvraag:
-> Betwijfeld wordt of de rioolzuivering voldoende capaciteit heeft voor steeds meer toeristen. Er ontstaat een steeds grotere emissie naar de Waddenzee van CO2. Uitbreiding van toeristen kan eigenlijk niet meer!
-> Er wordt gevraagd naar de proef voor mosselvangst via palen bij Buren. Het is niet duidelijk of dit een succes is, maar de zetmeel kratjes bij Hollum werken niet en zijn weggehaald. In april is er nog een dag van de Waddenacademie waar alles wordt besproken. Onze voorzitter is hiervoor uitgenodigd.

Na de vergadering geeft Andrea Kuiper een voordracht over Vogelbescherming Nederland en de Wetland Wachtennetwerk. Andrea geeft aan dat de Natuurwerkgroep altijd voor ondersteuning kan rekenen op Vogelbescherming. Overleg en overtuiging op basis van kennis is het uitgangspunt, maar soms is een juridisch aanpak nuttig.