default logo

Over ons

DSC02424Ameland, ons mooiste stukje buitenland

Ameland is omgeven door de Waddenzee en Noordzee. De Waddenzee is vanwege de eb – en vloedbeweging een belangrijk voedselgebied voor vogels en zeehonden. De Noordzee met haar stranden is aantrekkelijk voor de toeristen en op het eiland zelf kunnen de toeristen volop genieten van kwelders, bos en duinen.

Ameland heeft een Natuur, Milieu en Landschap, dat zeer aantrekkelijk is voor toeristen. Het is daarbij ook voor velen een basis van bestaan. Er zijn en worden hotels, appartementen, strandpaviljoens e.d. gebouwd. Dit gaat in principe ten koste van onze natuur en landschap.

Het is dan ook belangrijk om een evenwicht te vinden tussen enerzijds de “Economische Ontwikkelingen” en anderzijds “Natuur, Milieu en Landschap”.

Natuurwerkgroep Ameland

De Natuurwerkgroep Ameland is in 1991 opgericht om de bevolking op Ameland, maar ook bestuurders e.a. bewust te maken van deze natuurwaarden op Ameland, zodat er gemotiveerd rekening wordt gehouden met het behoud en verbetering van natuur, milieu en landschap. De “Natuurwerkgroep Ameland” is een volledig rechtsbevoegde milieuvereniging. In het kader van vergunningverlening e.d. wordt deze werkgroep dan ook aangemerkt als belanghebbende.

Doelen
 1. Bevorderen behoud, bescherming en verbetering van natuur, milieu en landschap
 2. Bevorderen bewustwording bevolking tot deze natuur, milieu en landschap
De natuurwerkgroep wil dit realiseren door:
1. Uitdragen van kennis
 • Organiseren van excursies e.a.
 • Kennisoverdracht
 • Organiseren van cursussen
 • Uitbrengen van nieuwsbrieven
 • Ondersteunen onderwijs
 • dit alles in nauwe samenwerking met terreinbeheerders en Natuurmuseum.
2. Adviseren, ondersteunen en samenwerken met anderen
 • Inbrengen natuurwaarden en interactie met economisch gebruik
 • Overlegpartner zijn:
- nauwe samenwerking met Gemeente, Staatsbosbeheer, Fryske Gea e.a. - deelnemen aan Beheerderoverleg (BOGA) - Ontwerp - Beheersplannen, zoals Natura 2000 e.a.
 • Belanghebbende bij vergunningverlening
- Vroegtijdig overleg - Ontvangen en bestuderen ontwerp - vergunningen - Raadplegen leden over mogelijke reacties - Zo nodig inspreken bij Commissie- en Gemeenteraad
 • Zo nodig bezwaar en beroep aantekenen
 3. Daadwerkelijk meewerken
 • Verlenen van hulp voor bijvoorbeeld het onderhouden van eendenkooien, opruimen van zwerfvuil, het afvoeren van maaisel en snoeihout.
 • In nauwe samenwerking met terreinbeheerders en Natuurmuseum.
4. Initiëren van natuurprojecten
 • Presenteren van eigen projecten, zoals het inzaaien van de binnenduinrand met winterrogge als voedselaanbod voor Blauwe Kiekendief en Velduil
 • Aanvragen van subsidie.