default logo

Onderzoek  – sterfte Rugstreeppadden op Ameland

In juni en september 2015 hebben enige leden van de Natuurwerkgroep de straatkolken in vakantiepark ‘Klein Vaarwater’ in Buren geïnspecteerd op de aanwezigheid van rugstreeppadden. Dit in overleg met de organisatie van Klein Vaarwater. De eerste inspectie werd begeleid door de heer Dick Willems, vrijwilliger bij de stichting RAVON. De heer Willems had verschillende kolken hier al eerder voorzien van uitklimvoorzieningen (PVC eilandjes en trapjes). Bij beide inspecties zijn levende padden aangetroffen. Tijdens de inspectie van september is ook een verdronken pad aangetroffen en één die we nog van de verdrinkingsdood hebben kunnen redden.

Het idee is dat op dit vakantiepark de rugstreeppadden ’s nachts (rond straatlantarens) in kolken terecht komen op zoek naar insecten. We hebben de indruk dat de aangebrachte uitklimvoorzieningen goed functioneren.

Rugstreeppadden

De rugstreeppad (Bufo calamita) is herkenbaar aan zijn gele rugstreep. Hieraan heeft hij ook zijn naam te danken. Het is een middelgrote pad met een droge wrattige huid, geelgroene ogen met een horizontale pupil en goed zichtbare trommelvliezen. De rugstreeppad kan tot 10 cm groot worden.
Hij is een bewoner van zandige terreinen met een betrekkelijk hoge dynamiek, zoals de duinen. Maar hij wordt ook op klei- en veengronden aangetroffen. Voor de voortplanting is de rugstreeppad afhankelijk van ondiepe wateren, die vrij snel opwarmen.

Zoals de meeste amfibieën is ook de rugstreeppad een uitgesproken nachtbraker. Pas tijdens het invallen van de schemering komt hij tevoorschijn om op open plekken te gaan jagen.

De rugstreeppad begint pas laat aan de voortplanting. Zo rond half april trekt hij vanuit zijn overwinteringlocatie (soms wel een meter diep onder de grond) naar het voortplantingswater. Tot in juli kan opeens weer een opleving in voortplantingsactiviteit plaatsvinden. De rugstreeppad is een zeer slechte zwemmer. Hij zoekt altijd een plek op in het water, waar hij op de bodem kan zitten, terwijl zijn kwaakblaas net boven het wateroppervlak uitkomt.

Bescherming rugstreeppadden

De rugstreeppad staat op de Rode Lijst geclassificeerd als “gevoelig” (Staatscourant, 2009 cf.van Delft et al., 2007). Hij is streng beschermd middels de Europese Habitatrichtlijn (bijlage 4) en de Conventie van Bern (bijlage 2). En hij  is in tabel 3 van de Flora- en faunawet opgenomen.

Voorstellen

Het bestuur wil nu graag:

1e  Dit probleem eiland breed inventariseren via gesprekken met gemeente(reiniging), rioolzuivering en de verschillende vakantieparken (beheerders straatkolken);

2e Daarna de in aanmerking komende kolken voorzien van PVC – eilandjes, waardoor de padden tijdelijk kunnen overleven. Deze eilandjes kunnen van PVC – afval worden gemaakt;

3e Leden van de Natuurwerkgroep, in samenwerking met de scholen, vragen om vanaf april t/m oktober 2016 maandelijks deze kolken te inspecteren en eventuele dieren er uit te halen. De scholen hebben al aangegeven hieraan te willen meewerken.

Verdere aanbevelingen inzake beheersmaatregelen w.o. structurele klimvoorzieningen en inspecties, komen dan eind 2016 ter sprake.

 In principe speelt deze problematiek bij alle natuurgebieden in Hollum, Ballum, Nes en Buren. Mocht u willen helpen om een aantal straatkolken in 2016 bij u in de buurt te inspecteren, dan horen we dit graag via de mail.