default logo

Verbeteren voedselecologie binnenduinrand

Vogelbescherming Nederland heeft in oktober 2014 een Waddenfonds – aanvraag “Wadvogels van allure: blauwe kiekendief en velduil” ingediend.

Door het inzaaien van terreinen met graan/bloemen wordt een biotoop gecreëerd met o.a. insecten en andere dieren w.o. muizen.  Zangvogels, maar ook de Blauwe Kiekendief en Velduil zullen daar naar verwachting hun voedsel vinden en in de buurt gaan nestelen. Via dit soort “voedselakkers” verwachten we weer broedparen van de genoemde roofvogels op Ameland. Zoals U in de krant hebt kunnen lezen, worden op Texel hiertoe al concrete terreinen ingericht.

Om hiertoe een aanzet voor Ameland te geven stelt SBB voor een terrein ten westen van het fietspad langs de Roosduinen hiervoor in te richten. Voor de inrichting van dit terrein moeten nog wel kosten worden gemaakt en er zou een beheersvergoeding beschikbaar moeten komen.

Onlangs heeft het Waddenfonds hiervoor subsidie toegezegd, waardoor we concreet een aantal voedselakkers kunnen aanleggen. Naast de toezegging van SBB  wordt gezocht naar terreineigenaren die geïnteresseerd zijn op mee te doen voor 4 jaar à € 800/ ha.

Mocht u nog geschikte terreinen weten, dan graag een reactie via deze link.