default logo

Activiteiten

DSC03572

Uitgevoerde activiteiten 2015:

 • Fietstocht SBB/RWS
 • Excursie vogelgeluiden
 • Excursie Feugelpôlle
 • Excursie Kooiduinen

Voor verslagen en foto’s zie nieuwsbrief november 2015

Activiteitenplan 2015

De doelen van de Natuurwerkgroep zijn:
Het bevorderen van het behoud, bescherming en verbetering van natuur, milieu en landschap op Ameland en het bevorderen van de kennis hierover.
De Natuurwerkgroep wil dit o.a. realiseren via de volgende activiteiten:

A. HET UITDRAGEN VAN KENNIS

1. Website en Nieuwsbrieven
Voor de communicatie met de leden is een eigen website onontbeerlijk. Voorgenomen acties van het bestuur, maar ook aankondigingen van excursies e.d. komen dan online bij de leden, die hierop kunnen anticiperen. Foto’s en verslagen kunnen door de leden worden geraadpleegd. Via het verstrekken van Nieuwsbrieven per e-mail worden de leden geattendeerd op wijzigingen op de site, waarbij ook links naar allerlei websites van natuuractiviteiten, bijvoorbeeld naar webcam ‘s bij broedkasten, zijn opgenomen. Naast het bestuur weten de leden ook waar de Natuurwerkgroep mee bezig is en kunnen meedenken.

2. Excursies leden
De verschillende excursies worden zoveel mogelijk verdeeld over het eiland. Hierbij zal samenwerking worden gezocht bij het Natuurmuseum en de vogelwachten. De uitnodigingen voor de excursies worden in beginsel per mail verstuurd. Bij slecht weer kan dit dan tijdig worden geannuleerd. Gedacht kan worden aan de volgende excursies:
* In april/mei door de polder (ganzen);
* In mei/juni door de polder en langs de Feugelpôlle (broedgebieden);
* In mei/juni een gebied met bijzondere plantenwereld en insecten/ vlinders en
* In augustus/september/oktober een gebied met veel trekvogels en/of paddenstoelen
Daarnaast is er vaak nog gelegenheid om deel te nemen aan een schelpenexcursie in juni.

3. Fietstocht RWS / SBB
Jaarlijks organiseren Rijkswaterstaat en Staatsbosbeheer de vrijdag na Hemelvaart een fietstocht langs natuurgebieden op Ameland. Hierbij worden stands ingericht waar voorlichting wordt gegeven over natuur en vogels, maar ook over duinbeheer e.d. Naast de Vogelwachten werkt ook de Natuurwerkgroep hieraan mee.

4. Natuurinformatie op scholen
De jeugd dient vroegtijdig te worden betrokken met de natuur op Ameland. Hierbij kan worden gedacht aan lesbrieven, voordrachten en excursies. Er zal samenwerking worden gezocht met de scholen en het Natuurmuseum. Waddenzee als Werelderfgoed Unesco, maar ook onze trekvogels zijn mogelijke onderwerpen. Een excursie langs de Feugelpôlle is ook altijd prachtig.

B. ADVISEREN, ONDERSTEUNEN EN SAMENWERKEN MET ANDEREN

5. Zonnepark nabij Ballum
Er is een omgevingsvergunning verleend voor 10 ha (24.000 stuks) zonnepanelen op vliegveld Ballum. In overleg met de beide vogelwachten, Wetterskip en Provincie is een plan ontwikkeld voor een betere ecologische en landschappelijke inpassing (natuurvriendelijke oevers en duinen) van dit zonnepark. Over de verdere uitvoering van de plannen houden we nauw contact met de Gemeente e.a.

6. Dijkverzwaring
Over een lengte van ruim 16 kilometer wordt de dijkbekleding vervangen. De werkzaamheden starten in april 2015 en duren tot het najaar van 2017. De dijk wordt gemiddeld 35 centimeter verhoogd. Voor de aanvoer van het materiaal is de aannemer afhankelijk van het vasteland. Ruim 800.000 ton klei, zand, breuksteen en granulaat moet naar Ameland worden gebracht. De aanvoer en de wijze van verwerking heeft effect op de omgeving en de natuur. Vanwege het stormseizoen moet grotendeels in de zomermaanden gewerkt worden. Verstoring van broedvogels moet worden voorkomen. Er is gerekend op oversteekplaatsen voor jonge vogels. De Natuurwerkgroep heeft zitting in de begeleidingscommissie en wordt betrokken bij de uitvoering.

7. Aandachtspunten Beheersplan Natura 2000
Het Natura 2000 gebied Ameland is aangewezen als Habitatrichtlijn- en Vogelrichtlijngeibied en dat geeft aan dat er bijzondere natuur voorkomt. In het beheerplan zijn deze bijzondere natuurdoelen beschreven. Het belangrijkste onderdeel van het plan zijn de maatregelen die nodig zijn om die bijzondere natuur te behouden en te versterken. Een aantal maatregelen vragen om verdere aandacht, zoals:
* Afplaggen van duingebieden en afvoer/ opslag van vrijkomende gronden, w.o.
* Jaarrond begrazing en uitbreiding begrazing -gebieden
* Loslopende honden
* Plezierjacht
* MTB – routes

8. Onderzoek MTB – route Ameland
Of er een MTB- route nodig is, is nog maar de vraag! In overleg met o.a. Gemeente is echter aan de MTB ‘ers op Ameland voorgesteld om eerst een route aan te vragen tussen het Westerpad en Paal 17 van ongeveer 16,5 km. Deze monitoren, evalueren en de mogelijkheden onderzoeken naar eventuele uitbreidingen van de route. Voor het maken van duidelijke afspraken over beheer en onderhoud e.d. zullen de MTB ’ers zich eerst moeten verenigen in een stichting of vereniging. Ook zal er een vergunning moeten komen. Het wachten is op een reactie van de MTB ’ers, waarna we verder meedenken aan een goede inpassing van de route.

9. Klimaatbuffer Feugelpôlle
Door de aanleg van kleidammen met kleischelpen, rijshouten dammen en afbreekbare kratjes voor mosselbanken wordt getracht de Feugelpôlle te beschermen als broedgebied. Er is een monitoringplan tot 2022, waarbij we betrokken blijven.

10. Zandsuppletie
In 2015 is tussen pl. 12,4 (Westerpad) en pl. 17 (Jan Sietsepad) 2 miljoen m3 zand op de zeebodem op 500 à 1000m uit de kust gebracht. In najaar 2015 komt er nog een strandsuppletie van 1 miljoen m3 tussen pl. 1,4 en pl. 3,2 (Badstrand Hollum). In 2016 komt nog een onderwaterbestorting van 12.000 ton steen bij pl. 47 met een geulwand -suppletie tussen pl. 46 en pl. 48 van 2,5 miljoen m3 zand. De uitvoering van deze werken wordt nauwkeurig gevolgd.

C. DAADWERKELIJK MEEWERKEN

11. Ameland schoner
Op het strand, maar ook op het Groene Strand, het Oerd en langs de dijk, wordt veel plastic aangetroffen. Met name de korte draadjes van visnetten en trossen zijn funest voor vogels. De Juttersvereniging organiseert hiertoe jaarlijkse opruimdagen op het strand, waarbij ook de scholen worden ingeschakeld. Ook onze leden kunnen hieraan deelnemen. Daarnaast willen we als Natuurwerkgroep onze leden vragen om mee te werken aan opruimacties van beheerders als SBB, Fryske Gea en Wetterskip. Verder willen we aandacht vragen in de pers voor de vervuiling op zee.

D. INITIEREN VAN NATUURPROJECTEN

12. Verbeteren voedselecologie binnenduinrand
Vogelbescherming Nederland heeft in oktober 2014 een Waddenfonds – aanvraag “Wadvogels van allure: blauwe kiekendief en velduil ingediend. Deze aanvraag kan het startpunt worden voor het nemen van verdere maatregelen.
Er wordt gezocht naar terreineigenaren die geïnteresseerd zijn op mee te doen voor 4 jaar à € 800/ ha. Ook zal contact worden opgenomen met SBB voor een verdere invulling van de maatregelen.

13. Rugstreeppadden
In najaar 2014 werden veel padden aangetroffen in straatkolken bij recreatiegebieden en zijn dan verloren. Ook in natuurgebieden, waar geplagd wordt, worden door machines veel padden platgereden. Als Natuurwerkgroep willen we deze problematiek verder inventariseren en analyseren om te komen tot een oplossing van dit probleem. Mogelijk kan er in 2015 al sprake zijn van een reddingsactie door onze leden.

Heeft u nog opmerkingen of aanvullingen op de geplande activiteiten? Het bestuur nodigt u nadrukkelijk uit hierop te reageren:

  Uw naam (verplicht)

  Uw email (verplicht)

  Onderwerp

  Uw bericht

  Dit formulier is beveiligd met reCAPTCHA en de Google Privacy en Voorwaarden gelden. Uw gegevens worden versleuteld verstuurd.