default logo

Nieuwsbrief 3 november 2015

De laatste Nieuwsbrief is al van mei, dus het is de hoogste tijd om nu “Nieuwsbrief 3” uit te brengen met o.a. verslagen van onze excursies, maar ook een korte opsomming van een aantal van onze activiteiten. Zie verder ook de homepage van deze website.

Hebt u hierover vragen, wilt u meedenken of wat dan ook, neem contact op met één van de bestuursleden of stuur een mailtje naar nwg.ameland@gmail.com of via ons contact formulier.

Fietstocht Staatsbosbeheer / Rijkswaterstaat op 15 mei

20150515_105247 De Natuurwerkgroep had een standje langs de Feugelpôlle.  Wilt U deze en andere foto’s van deze dag bekijken, klik hier.

Excursie  “Vogelgeluiden” op zondag 17 mei rond Hollum

DSC06750Klokslag acht uur trokken we deze zondagmorgen vanuit de vuurtoren het Hollumerbos in. Onder begeleiding van Robert Pater van Staatsbosbeheer en Gijs maakten we kennis met de zang van vele vogels. Vogels zijn vaak moeilijk waar te nemen, ze zijn klein en beweeglijk. Gelukkig voor ons zongen ze op deze morgen het hoogste lied. En dat is voor elke vogel anders. Wonderbaarlijk hoe Robert en Gijs al die verschillende geluiden kunnen vertalen naar de soort vogels.

Zo hebben we deze morgen kennis gemaakt met, c.q. gehoord: de Holenduif, Houtduif, Vink, Groenling, Zwartkop, Fitis, Tjif Tjaf, Winterkoning, Gekraagde Roodstaart, Kneu, Koolmees, Roodborst, Braamsluiper, Goudhaantje, Zanglijster, Sijsje, Grasmus, Zwarte Mees en Pimpelmees. De overvliegende Barmsijsjes waren ook bijzonder.

DSC06767Het was een prachtige ervaring om zo door het bos te lopen, te midden van het voorjaarsgroen, waar de zon doorheen scheen. En dan met een concert van vogels. Een ervaring om nooit te vergeten. Robert en Gijs bedankt hiervoor.

Wilt U deze en andere foto’s van deze dag bekijken, klik hier.

 

 

DSC07166Excursie  “Feugelpôlle” Hollum op woensdag 24 juni

In juni 2012 ging het experiment “Klimaatbuffer Ameland” officieel van start en moest dit een bijdrage leveren aan de versterking dijk en de natuurwaarden van de Waddenzee. Hiertoe zijn in de jaren 2012 t/m 2014 respectievelijk een kleidam met kleischelpen, 1100 m rijshouten dammen en mosselkratjes aangelegd. Dit prachtige ‘open natuurmuseum’ heeft daarnaast ook een hoge recreatieve waarde, zoals bleek door de hoge opkomst.

Meermalen per jaar worden de (broed)vogels hier geteld. Vorig jaar waren er ca 3000 broedparen aan Kokmeeuwen, ca 2400 Grote Sterns, 140 Noordse Sterns en 140 broedparen Visdiefjes. De laatste drie soorten zijn beschermde soorten.

Een vogelconcert was dit niet echt, maar het was een lust voor het oog. We hebben genoten en hopen hier nog jaren van te kunnen genieten.

DSC07194

Koksmeeuwen met jongen

DSC07170

 

Wilt U deze en andere foto’s van deze dag bekijken, klik hier.

Excursie “Kooiduinen” op dinsdagavond 4 augustus 2015

DSC07780Het lijkt wel dat er steeds meer mensen op onze excursies komen. Maar onze excursieleider Theo Kiewiet heeft ook vast veel mensen gestimuleerd om te komen. De Kooiduinen met zijn bijzondere vegetatie is altijd een mooi wandelgebied. Ook nu met de kunstmaand is het daar bijzonder interessant.

Verzamelplaats aan de Kooiweg te Buren

Bijzondere planten treffen we vaak ook op bijzondere plaatsen, zoals bij deze “Waterstaatsplas”. Hier heeft Rijkswaterstaat in de negentiger jaren zand gewonnen om de te lage duinen in de Kooiduinen op te hogen t.b.v. een doorgaande zandige waterkering.

Het Wetterskip Fryslân heeft in het kader van de dijkversterking een nieuwe fietsroute uitgebracht die ook langs deze zandige waterkering loopt. Deze “Droge voeten- fietsroute” is bij het VVV gratis te verkrijgen.

DSC07799

waterstaatsplas

DSC07785

Klein wintergroen

Op de rechtse foto kun je zien hoeveel plantensoorten bijeen staan en dat je een kenner moet zijn om deze te kunnen determineren. Het  plantje “Klein Wintergroen” dat zo fier omhoog staat is zeer zeldzaam en was ook voor Theo een bijzondere waarneming. Theo bedankt.

 Mocht U interesse hebben om meer te weten te komen over de “biodiversiteit op Ameland”. Theo Kiewiet verzorgt een cursus in de Toel (Nes). Deze cursus wordt vanaf dinsdag 12 januari vijf keer gehouden voor € 45,-. Voor opgave voor deze cursus kunt U bellen met de Toel (tel. 2365) of met Theo (2599).                        

 

Wilt U deze en andere foto’s van deze dag bekijken, klik hier.

Onderzoek  – sterfte Rugstreeppadden op Ameland

In juni en september 2015 hebben enige leden van de Natuurwerkgroep de straatkolken in vakantiepark ‘Klein Vaarwater’ in Buren geïnspecteerd op de aanwezigheid van rugstreeppadden. Dit in overleg met de organisatie van Klein Vaarwater. De eerste inspectie werd begeleid door de heer Dick Willems, vrijwilliger bij de stichting RAVON. De heer Willems had verschillende kolken hier al eerder voorzien van uitklimvoorzieningen (PVC eilandjes en trapjes). Bij beide inspecties zijn levende padden aangetroffen. Tijdens de inspectie van september is ook een verdronken pad aangetroffen en één die we nog van de verdrinkingsdood hebben kunnen redden.

Het idee is dat op dit vakantiepark de rugstreeppadden ’s nachts (rond straatlantarens) in kolken terecht komen op zoek naar insecten. We hebben de indruk dat de aangebrachte uitklimvoorzieningen goed functioneren.

Rugstreeppadden

De rugstreeppad (Bufo calamita) is herkenbaar aan zijn gele rugstreep. Hieraan heeft hij ook zijn naam te danken. Het is een middelgrote pad met een droge wrattige huid, geelgroene ogen met een horizontale pupil en goed zichtbare trommelvliezen. De rugstreeppad kan tot 10 cm groot worden.
Hij is een bewoner van zandige terreinen met een betrekkelijk hoge dynamiek, zoals de duinen. Maar hij wordt ook op klei- en veengronden aangetroffen. Voor de voortplanting is de rugstreeppad afhankelijk van ondiepe wateren, die vrij snel opwarmen.

Zoals de meeste amfibieën is ook de rugstreeppad een uitgesproken nachtbraker. Pas tijdens het invallen van de schemering komt hij tevoorschijn om op open plekken te gaan jagen.

De rugstreeppad begint pas laat aan de voortplanting. Zo rond half april trekt hij vanuit zijn overwinteringlocatie (soms wel een meter diep onder de grond) naar het voortplantingswater. Tot in juli kan opeens weer een opleving in voortplantingsactiviteit plaatsvinden. De rugstreeppad is een zeer slechte zwemmer. Hij zoekt altijd een plek op in het water, waar hij op de bodem kan zitten, terwijl zijn kwaakblaas net boven het wateroppervlak uitkomt.

Bescherming rugstreeppadden

De rugstreeppad staat op de Rode Lijst geclassificeerd als “gevoelig” (Staatscourant, 2009 cf.van Delft et al., 2007). Hij is streng beschermd middels de Europese Habitatrichtlijn (bijlage 4) en de Conventie van Bern (bijlage 2). En hij  is in tabel 3 van de Flora- en faunawet opgenomen.

Voorstellen

Het bestuur wil nu graag:

1e  Dit probleem eiland breed inventariseren via gesprekken met gemeente(reiniging), rioolzuivering en de verschillende vakantieparken (beheerders straatkolken);

2e Daarna de in aanmerking komende kolken voorzien van PVC – eilandjes, waardoor de padden tijdelijk kunnen overleven. Deze eilandjes kunnen van PVC – afval worden gemaakt;

3e Leden van de Natuurwerkgroep, in samenwerking met de scholen, vragen om vanaf april t/m oktober 2016 maandelijks deze kolken te inspecteren en eventuele dieren er uit te halen. De scholen hebben al aangegeven hieraan te willen meewerken.

Verdere aanbevelingen inzake beheersmaatregelen w.o. structurele klimvoorzieningen en inspecties, komen dan eind 2016 ter sprake.

 In principe speelt deze problematiek bij alle natuurgebieden in Hollum, Ballum, Nes en Buren. Mocht u willen helpen om een aantal straatkolken in 2016 bij u in de buurt te inspecteren, dan horen we dit graag via de mail.

Verbeteren voedselecologie binnenduinrand

In samenwerking met Vogelbescherming Nederland zijn plannen ontwikkeld om de Blauwe Kiekendief en Velduil als broedvogel terug te krijgen door de aanleg van voedselakkers. Het Waddenfonds heeft hiertoe subsidie verstrekt voor een gezamenlijke aanpak op alle Waddeneilanden. In overleg met SBB wordt e.e.a. voor Ameland verder uitgewerkt.

Terreineigenaren die geïnteresseerd zijn op mee te doen (4 jaar à € 800/ ha) zijn welkom.

Zonnepark nabij Ballum

In samenwerking met gemeente, provincie, waterschap, Staatsbosbeheer en vogelwachten zijn plannen ontwikkeld voor een zo goed mogelijke landschappelijke inpassing van het park (duinen en plas dras). Professor Steven de Bie heeft een pleidooi gehouden om het park als VCA – gebied te bestemmen. Een VCA – gebied  (Verified Conservation Areas) is een geografisch herkenbaar gebied, waar het beheer (mede) is gericht op het verbeteren van de ecologische kwaliteit teneinde een bijdrage te leveren aan het behoud en duurzaam gebruik van biodiversiteit.

Over de verdere uitvoering van zowel deze VCA, als de landschappelijke inpassing zal in overleg met alle betrokkenen worden uitgevoerd.

Dijkversterking

Natuurwerkgroep heeft medewerking verleend aan de communicatie rond de dijkversterking. Dit heeft o.a. geresulteerd in een nieuwe fietsroute (droge voeten- fietsroute) met aandacht voor zowel de dijk als de zandige waterkering (blauwe paaltjes) door de duinen/ bos.

Over het inrichten van de toegezegde Hoogwatervluchtplaats (HVP) ten noord/ oosten van de jachthaven zullen we in contact blijven met het waterschap, RWS en de gemeente.

Deze “Droge voeten- fietsroute” is gratis bij het VVV te verkrijgen.

Beheerplan Natura 2000

Doelen Natura 2000 zijn het uitgangspunt en andere maatregelen met eenzelfde effect kunnen worden ingebracht. Binnenkort komt het Ontwerp- Beheersplan Duinen Ameland in de inspraak met een aantal beheersmaatregelen als afplaggen en jaarrond beweiden. Deze maatregelen lijken ingegeven door de stikstofproblematiek op Ameland en passen niet bij een zorgvuldig proces om de doelen van Natura 2000 te verwezenlijken. Tevens vloeit hieruit nogal wat voort dat  impact heeft op de belevingswaarde en toegankelijkheid van onze natuurterreinen.

Uitgaande van het bestaande concept wordt al een zienswijze door het bestuur opgesteld in samenwerking met Stichting Duinbehoud, Waddenvereniging en Vogelbescherming Nederland.

Ameland schoner

Er blijkt een enorme toename van pellets (plastic korrels) op het strand. De oorzaak/ herkomst hiervan is onduidelijk. Mogelijk is het schoonspuiten van scheepsruimen een oorzaak?

We willen de Waddenvereniging, GreenPeace en Rijkswaterstaat vragen hier onderzoek naar te doen t.b.v. verdere voorzorgmaatregelen?

Website en Nieuwsbrieven

Inmiddels heeft de Natuurwerkgroep een eigen website (www.natuurwerkgroepameland.nl) en worden regelmatig Nieuwsbrieven aan de leden gezonden. 290 vrienden (met gemiddeld elk 75 gemeenschappelijke vrienden) genieten van alle mooie foto’s en informatie op onze facebook – pagina. Het is een prima medium om veel mensen te bereiken.

Hebt U nog ideeën voor deze website etc.? We krijgen tot nu toe weinig reacties, maar we horen graag verbeteringsvoorstellen via de mail.

 Hoogwatervluchtplaats (HVP) ten oosten van jachthaven Nes

De Natuurwerkgroep heeft aandacht gevraagd voor dit kweldertje en HVP. In juni heeft de gemeente een schetsmiddag georganiseerd om de mogelijkheden te onderzoeken naar:

– aanlanding/ losgelegenheid voor de aanvoer van dijkmaterialen

– begrenzing oostzijde jachthaven

– inrichting kweldertje en HVP

Het overleg heeft geresulteerd in een gemeenschappelijk schets, waarna een procedure kan worden gestart voor vergunning voor een tijdelijke losgelegenheid voor de dijk.

Aangezien deze tijdelijke losgelegenheid niet los kan worden gezien van een definitieve begrenzing van de jachthaven en de verdere inrichting van het kweldertje en HVP hebben we de gemeente, Rijkswaterstaat en Waterschap gevraagd deze plannen nu al verder uit te werken.

Strand Monitoring Project (SMP)

In Nieuwsbrief 2 hebben we een oproep geplaatst om mee te doen aan dit project van de Stichting ANEMOON. Op zaterdag 23 mei hebben we met een aantal mensen het aanspoelsel tussen paal 15 en paal 16 geïnventariseerd onder leiding van Ellen van der Niet en Wil Schipper van de strandwacht Katwijk/ Noordwijk.

Anton Horn, Hylkje Voulon, Petra de Jong, Theo Kiewiet en Jeanet Nobel zijn al bereid elke 14 dagen dit traject te inventariseren, waarbij te denken valt aan alle soorten schelpen, maar ook aan slakken, inktvissen, holtedieren, wormen en wieren. Door de veelvoud van vondsten wordt er veel kennis en enthousiasme van hun gevraagd.

Mocht U hun hiermee willen helpen, dan kunnen jullie contact opnemen met de coördinator Theo Kiewiet (tel. 542599 of theokiewiet@gmail.com).