default logo

Notulen jaarvergadering 2016

Notulen                                                                          Bijlage 1

26e Algemene Ledenvergadering van de Natuurwerkgroep Ameland

op  woensdag 23 maart 2016 in Natuurcentrum Ameland te Nes.

Aanwezig:

Het volledige bestuur (Johan Krol , Aukje de Boer, Hetty Hospes van Rijn, Yde Zijlstra en Jan de Jong).Verder waren er nog 10 leden. Afmeldingen zijn ontvangen van Ignatia Metz, Piety Nagtegaal, Marjan Veenendaal, Ricus Engelmoer en Johanna de Jong.

 1. Opening en welkom:

Johan Krol heet allen welkom. Onze penningmeester komt later en helaas is er niemand van de kascommissie aanwezig.

 1. Ingekomen stukken en mededelingen:

We hebben momenteel 92 leden, waarvan er 79 e-mail hebben. De overige leden hebben de uitnodiging per post ontvangen.

Ingekomen 2015/2016 (7 stuks):

* Provincie Fryslân (27-03-2015)– Vergunning Nb wet  “Damwand veerdam Ameland”

* Provincie Fryslân (23-11-2015)– Verzoek om zienswijze “Tijdelijke losvoorziening nabij jachthaven Nes”

*Gemeente Ameland (12-02-2016) – Reactie op zienswijze “Tijdelijke losvoorziening nabij jachthaven Nes”

* Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (19-02-2016) – Verzoek om reactie “Baggerwerk tijdelijke losgelegenheid nabij jachthaven Nes”

* Provincie Fryslân (11-03-2016) – Nb beoordeling “Projectplan ijsbaan Ballum”

* Provincie Fryslân (15-03-2016) – Mededeling “Aanbrengen zand op badstrand Ballum”

* Vogelwacht Hollum-Ballum – Uitnodiging Jaarvergadering 25 maart 2016

Uitgaand 2015/2016 (10 stuks):

* Provincie Fryslân (14-02-2015) – Zienswijze Nb wet  “Reconstructie veerdam Ameland”

* Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (18-02-2015) – Zienswijze “Ontwerp Programma Aanpak Stikstof (PAS)

* Provincie Fryslân (12-01-2016) – Zienswijze Nb wet “Tijdelijke losvoorziening nabij Jachthaven Nes”

* Gemeente Ameland (12-01-2016) – Zienswijze omgevingsvergunning “Tijdelijke losvoorziening nabij jachthaven Nes”

* Wetterskip Fryslân (13-01-2016) – Bezwaarschrift “Projectplan ijsbaan Ballum”

* Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (21-01-2016) – Bezwaar “Projectplan ijsbaan Ballum”

* Gemeente Ameland (27-01-2016) – Zienswijze “Welstandsnota – windturbines op Ameland”

* Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (24-02-2016) – Zienswijze N 2000 beheerplan Ameland

* Gemeente Ameland (26-02-2016) – Herinnering onze zienswijze inzake “Welstandsnota – windturbines op Ameland”

* Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (14-03-2016) – Geen opmerkingen inzake “Baggerwerk tijdelijke losgelegenheid nabij jachthaven Nes”

 

De inhoud van de zienswijzen is beschreven in het jaarverslag.

 1. Notulen vorige vergadering

Een ieder heeft de notulen per mail of thuis ontvangen. Er wordt door de secretaris een toelichting gegeven op de volgende punten:

 1. Financieel jaarverslag

Vanaf 2015 zal kassysteem worden gehanteerd, waarbij de rente wordt geboekt in het jaar, waarin het wordt ontvangen.

 1. Website

is inmiddels in de lucht. Nieuwsbrieven en uitnodigingen worden nu alleen per mail verzonden. Probleem is nog het bijhouden van de website? Ook krijgen leden zonder e-mail minder informatie?

Afgesproken wordt ook de uitnodigingen voor excursies per post toe te sturen (Actie 1).

 1. Jaaroverzicht 2014

Ontwatering Hagedoornveld – buis is inmiddels verwijderd/ afgedamd.

Actiepunten:

 1. Oproep nieuwe bestuursleden op de website. Niet gedaan, maar mogelijk is facebook een beter medium voor nieuwe leden/ bestuursleden?
 2. Reactie over doelstellingen/ acties op website gevraagd. Geen reactie ontvangen.
 3. Nieuwe ontwikkelingen op Ameland ter kennis brengen aan bestuur. Geen reactie ontvangen, secretaris heeft abonnement op gemeenteraad.

De overige punten komen tijdens de vergadering terug.

Er waren geen vragen, zodat de notulen ongewijzigd zijn goedgekeurd.

 1. Financieel Jaarverslag 2015 en Begroting 2016

Financieel jaarverslag 2015

Website  heeft € 619,79 gekost, waarvan een bedrag van € 500 voor het maken en € 119,79 voor webhosting en onbeperkt service van Ivendo. Het vroegere ledenboekje verdwijnt langzaam uit beeld.

Het negatief saldo is mede ontstaan door achterstallige contributie (ca. 20 leden)  ad € 120,-. Deze leden zijn aangeschreven.

Begroting 2016

Sluit op een negatief saldo van € 50,= . Als alle 92 leden betalen, inclusief achterstallige contributie worden de inkomsten 92 * € 6,= + € 120 = € 672,=, hetgeen weer positief is. Ook zal het ledental omhoog moeten.

Verslag kascommissie

Yme Brijker heeft 21 maart jl. het jaarverslag gecontroleerd en akkoord bevonden. Joke Eijgenraam was verhinderd. De penningmeester wordt decharge verleend.

Nieuw kascommissielid

Om te voorkomen dat beiden volgend jaar tegelijk aftreden, wordt voorgesteld een nieuwe kascommissielid voor Joke te benoemen. Als nieuw kascommissielid wordt Aukje de Boer welkom geheten, die samen met Yme Brijker het volgende jaar de kas zal controleren.

 

 1. 5. Bestuursverkiezing

De voorzitter bedankt met een bloementje de dames Hetty Hospes en Aukje de Boer voor al hun inspanningen binnen het bestuur. Hetty Hospes blijft de website doen.

Antje Kiewied – Bonthuis (Nes) en Siebe Visser (Hollum) worden als nieuwe bestuursleden hartelijk welkom geheten. Voorshands is er echter nog geen nieuwe penningmeester!

 

 1. Jaaroverzicht 2015 en Activiteitenplan 2016

De Natuurwerkgroep Ameland heeft inmiddels een eigen website. Veel energie heeft het bestuur het afgelopen jaar ingezet in overleg en het indienen van formele zienswijzen met als doel om een goede afweging te bewerkstelligen tussen economische en natuur- en milieubelangen. Ons doel is uiteindelijk om Ameland nog mooier te maken.

De doelen van de Natuurwerkgroep zijn:

Het bevorderen van het behoud, bescherming en verbetering van natuur, milieu en landschap op Ameland en het bevorderen van de kennis hierover.

De secretaris geeft een toelichting op de verschillende onderwerpen zoals weergegeven in het jaarverslag en het activiteitenplan. Het volgende wordt geconstateerd t.a.v.:

Excursie leden

Een excursie op het Oerd (Oerdsloot), Kwelder en/of Groene Strand valt te overwegen (Actie 2).

Website en Nieuwsbrieven

Onze website in combinatie met Facebook is van groot belang om veel Amelanders te bereiken om samen een goede afweging te kunnen bewerkstelligen tussen economie en ecologie. Het bestuur mist nog een goede redacteur/ webmaster (Actie 3).

Beheersoverleggroep (BOGA)

Dit platform is van belang voor een goede informatie-uitwisseling en afstemming met beheerders. De provincie acht dit ook van groot belang. Verder is een goede relatie/ overleg met anderen van groot belang.

Zonnepark nabij Ballum

Landschappelijke inpassing is in uitvoering. Inzaaien met bloemrijk mengsel. Bijen. Gaas met kamperfoelie. Opstellen beheersplan. Opening april/ juni 2016. Het streven is om deze maand klaar te zijn met de landschappelijke inpassing.

Natuurinformatie op scholen

De scholen worden betrokken bij de rugstreeppadden. Mogelijk kunnen we nog lessen verzorgen over vogeltrek en roofvogels?

Rugstreeppadden

Binnenkort met scholen kolken voorzien van PVC eilandjes en maandelijks inspecteren. Bij aantreffen padden wordt een klimwand aangebracht, die is gefinancierd door de gemeente.

Plan IJsbaan Ballum

18 maart was er een hoorzitting bij het waterschap. Alle bossages zijn helaas al verwijderd. Even afwachten wat het waterschapsbestuur besluit.

Ontwikkelen strandje en HVP ten oosten van Oude Steiger Nes

Met de gemeente zullen verdere plannen worden ontwikkeld voor de (ecologische) ontwikkeling van het hele gebied aan met name de oostkant van de veerdam. We streven er naar om er een rustige hoek van te maken. Momenteel rusten er elke dag wel zo’n 2500 Scholeksters.

Windmolens op Ameland

Discussie in de gemeenteraad afgesproken over het toestaan van kleine windmolens op Ameland in het kader van duurzame energie.

Verbeteren voedselecologie binnenduinrand

In Groningen werkt het heel goed. Op Ameland echter zeer moeizaam vanwege het ontbreken van geschikte gronden. We willen toch een start maken, bijvoorbeeld in de Noordkeeg. Er wordt dan roggeland ingezaaid waarbij er afwisselend een strook wordt gemaaid en niet gemaaid.

 1. Rondvraag en sluiting
 2. a) Cor Gransbergen- Nieuwe dakpannen worden snel vuil, zodat verwacht wordt dat het gehele eiland vervuilt. Is de neerslag wel eens onderzocht? Losen vliegtuigen ook brandstof? Cor Waringa vraagt om inzicht in de luchtkwaliteit (Actie 4)?
 3. b) Cor Gransbergen – Vogel- en andere tellingen van het Fryske Gea worden niet langer gepubliceerd? Kunnen we hiervan nog informatie krijgen? Jan Jelle Jongsma vragen (Actie 5)?
 4. c) Gerben Brouwer – Vraagt uitleg over ons standpunt inzake plezierjacht in Natura 2000 gebieden. De Natuurwerkgroep heeft het standpunt dat hazenjacht beoosten het baken niet kan (Fryske Gea).

Na de vergadering houdt Johan Krol een voordracht over “Het wrak bij Ballum” en “Bruinvissen aangespoeld”.