default logo

Uitnodiging Jaarvergadering 2017

Geacht lid van de Natuurwerkgroep

Hierbij nodigen wij u uit voor de 27e Algemene Ledenvergadering van de Natuurwerkgroep Ameland op

dinsdag 21 maart 2017 om 20:00 uur in

Herberg de Zwaan, Zwaneplein 6 te Hollum.

Agenda

  1. Opening en welkom
  2. Ingekomen stukken en mededelingen
  3. Notulen 26e Algemene Ledenvergadering van woensdag 23 maart 2016 te Nes (Bijlage 1)

4.1       Financieel Jaaroverzicht 2016 en Begroting 2017 (Bijlage 2)

Een aantal leden zijn aangeschreven vanwege achterstand in betalingen van 2015 en 2016. Voorgesteld wordt de contributie te handhaven op  € 6,= per jaar.

4.2       Verslag kascommissie en benoemen nieuwe kascommissie

      Yme Brijker en Aukje de Boer hebben de kas gecontroleerd. Voorgesteld wordt om de penningmeester decharge te verlenen. Yme treedt dit jaar af, zodat wordt voorgesteld een nieuw lid te benoemen.

  1. Bestuursverkiezing

Rooster van aftreden                                 Aftreden/ herbenoemen                  benoemd                 sinds

 

Johan Krol                         Voorzitter                          2019                                   2015            1996

Yde Zijlstra                        Secretaris                           2018                                   2014            2014

Antje Kiewied-Bonthuis   Penningmeester                 2020                                   2016            2016

Jan de Jong                        Lid                                      2019                                   2015            2011

Siebe Visser                       Lid                                      2020                                   2016              2016

            Het volgende jaar treedt Yde af als bestuurslid.  Het is verstandig om nu al het bestuur uit te breiden met een nieuw lid, die dan het secretariaatswerk wil overnemen. Het liefst iemand met ervaring op het gebied van websites en facebook.

            Opgave van kandidaten graag voor de vergadering bij de voorzitter of secretaris.

  1. Jaaroverzicht 2016 en Activiteitenplan 2017 (Bijlage 3)
  2. Rondvraag en sluiting

Op ontdekking in de natuur op Ameland door Robert Pater

Robert Pater is sinds 2,5 jaar boswachter voor Staatsbosbeheer op Ameland. Wij hebben hem gevraagd aan ons te laten zien wat hij in die jaren op Ameland heeft ontdekt in de natuur. Zijn belangrijke en mooie hoogtepunten in deze ontdekkingstocht toont hij in zijn verhaal, op foto en op video.

Voor iedereen die geïnteresseerd is in de natuur op Ameland een niet te missen avond.