default logo

Nieuwsbrief 1 april 2015

north-sea-613054__180Beste leden van de Natuurwerkgroep Ameland

In de ledenvergadering van 10 maart 2015 hebben we het al aangekondigd, maar hierbij ontvangt U de eerste uitgave van onze nieuwsbrief. In de nieuwsbrief wordt in het kort aandacht gevraagd voor verschillende onderwerpen. Via een link naar onze website verkrijgt U meer informatie en kunt U ook een reactie geven. Op deze wijze hopen we samen Ameland nog mooier te maken.

In deze 1e Nieuwsbrief hebben we voor U:

Uitnodiging excursie “Op zoek naar de Roodhalsgans”
Het vorige jaar hadden we regen, maar nu rekenen we op mooi weer. En wat interessant is – in de polder bij Buren zijn een aantal Roodhalsganzen waargenomen, midden tussen de andere ganzen.

Op maandag 13 april gaan we dan ook op verkenning in het poldergebied Nes – Buren. We gaan per fiets en genieten van de duizenden ganzen die dan in dit gebied grazen om zich voor te bereiden op hun tocht naar de broedgebieden in het hoge noorden.

Neem uw verrekijker mee en ga met ons genieten van het voorjaar is de polder op Ameland.

Start: VVV kantoor in Nes. Aanvang: 18:00 uur

Voor de volledige uitnodiging, klik hier.

Notulen ledenvergadering 2015
Op 10 maart 2015 is onze 25e Algemene Ledenvergadering in het Dorpshuis ‘t Camminghahuus te Ballum gehouden, waarin o.a. is besproken:
1. Als Natuurwerkgroep hebben we zienswijzen ingediend voor Zonnepark Ameland, Reconstructie Veerdam Ameland en Programma Aanpak Stikstof (PAS).
2. Doelstelling Natuurwerkgroep en Activiteitenplan 2015 worden nogmaals voorgelegd aan de leden.
3. Het is belangrijk dat het bestuur zo vroeg mogelijk op de hoogte is van nieuwe ontwikkelingen op Ameland.
Na de vergadering geeft Andrea Kuiper een voordracht over Vogelbescherming Nederland en de Wetland Wachtennetwerk.

Voor de volledige notulen, klik hier.

Doelstelling Natuurwerkgroep Ameland
Op onze website, maar ook verder is het belangrijk om onze doelen en onze werkwijze als Natuurwerkgroep duidelijk te presenteren.
Doelen
1. Bevorderen – behoud, bescherming en verbetering van natuur, milieu en landschap
2. Bevorderen – bewustwording van een ieder op Ameland over (het belang van) deze natuur, milieu en landschap

We willen dit realiseren door het:
A. Uitdragen van kennis door o.a. het organiseren van excursies.
B. Adviseren, ondersteunen en samenwerken met anderen door het inbrengen van natuurwaarden bij projecten en overleg / samenwerking met beheerders en overheden.
C. Daadwerkelijk meewerken van onze leden in de natuur.
D. Initiëren van natuurprojecten zoals creëren van voedselaanbod voor Blauwe Kiekendief en Velduil.

Vindt u dit een goed voorstel? Het bestuur nodigt u nadrukkelijk uit om hierop te reageren.

Voor een volledig overzicht en het geven van een reactie, klik hier.

Activiteitenplan 2015
Op grond van bovengenoemde doelen hebben we de volgende activiteiten voor ogen.

A. HET UITDRAGEN VAN KENNIS
1. Website en Nieuwsbrieven
2. Excursies leden
3. Fietstocht RWS / SBB
4. Natuurinformatie op scholen
B. ADVISEREN, ONDERSTEUNEN EN SAMENWERKEN MET ANDEREN
5. Zonnepark nabij Ballum
6. Dijkverzwaring
7. Aandachtspunten Beheersplan Natura 2000
8. Onderzoek MTB – route Ameland
9. Klimaatbuffer Feugelpôlle
10. Zandsuppletie
C. DAADWERKELIJK MEEWERKEN
11. Ameland schoner
D. INITIEREN VAN NATUURPROJECTEN
12. Verbeteren voedselecologie binnenduinrand
13. Rugstreeppadden

Hebt u nog opmerkingen of aanvullingen op de geplande activiteiten? Het bestuur nodigt u nadrukkelijk uit om hierop te reageren.

Voor een volledig overzicht en het geven van een reactie op onze activiteiten, klik hier